Választás 2014.
A választási eredmény letölthető .pdf formátumban is.

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló 16/2014.(I.20.) KE határozatával 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlés képviselők 2014. évi általános választását.

Választójogosultság


Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (1) bekezdése értelmében az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson választják.

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, amelyet csupán a természetes kizáró okok korlátoznak. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt, illetve aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll. Választójoggal rendelkezik, de nem választható azt, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.

Központi névjegyzék


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezéseinek hatálybalépésével új névjegyzék-vezetési rendszer került kiépítésre.
A Nemzeti Választási Iroda által vezetett központi névjegyzék tartalmazza a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok adatait;
a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de 17. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező polgár adatait;
a kérelmére a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár adatait; valamint a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de 17. életévét betöltött magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de kérelmére a központi névjegyzékben felvett polgár adatait.
Értesítő:
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről 2014. február 17-éig.

Névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek


Azok a magyar állampolgárok, akik Magyarországon élnek, azonban sem bejelentett lakóhellyel, sem bejelentett tartózkodási hellyel (még települési szintű lakóhellyel) nem rendelkeznek, a központi névjegyzékben nem szerepelnek. Ők bármelyik helyi választási irodánál vagy a Nemzeti Választási Irodánál kérhetik a névjegyzékbe vételüket.

A Magyarországon lakóhellyel (vagy tartózkodási hellyel) rendelkező választópolgárok kérhetik:

- a nemzetiséghez tartozásuknak,
- a szavazási segítség iránti igényüknek, valamint
- személyes adataik kiadása megtiltásának
a központi névjegyzékbe történő bejegyzését, illetve a bejegyzés törlését.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogvatartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. április 4. napján 16.00 óráig) kell megérkeznie a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Kirendeltség) vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Az országgyűlési képviselők választásán a korábbiakban igazolással szavazók az új Ve. szerint átjelentkezéssel élhetnek választójogukkal. Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. (Az átjelentkezők a lakcímük szerinti egyéni szavazólapra szavazhatnak.) A kérelmet – a Bátaapáti választópolgárok – a Hivatalhoz nyújthatják be úgy, hogy az legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2014. április 4. napján 16.00 óráig) megérkezzen.

A szavazás napján külföldön tartózkodó – szavazóköri névjegyzékben szereplő – választópolgár külképviseleti névjegyzékbe való felvételre (továbbá a külképviselet megjelölésének módosítására) irányuló kérelmet terjeszthet elő. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon (2014. március 29. napján 16.00 óráig) kell megérkeznie a Hivatalhoz.

A választópolgárok a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmüket személyesen a bejelentett lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük szerinti helyi választási irodához , levélben csak a lakóhelyük szerint illetékes helyi választási irodához, továbbá ügyfélkapun és a választás hivatalos honlapján nyújthatják be.

A kérelmek személyes vagy levélben történő benyújtásához szükség nyomtatványok letölthetők Bátaapáti község honlapjáról, illetve Bátaapáti Hivatalban személyesen átvehetők.

Ajánlás


Jelöltet (független jelölt, jelölőszervezet jelöltje) ajánlóíven lehet ajánlani. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy jelöltet csak egy ajánlással lehet támogatni, a választópolgár további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlást visszavonni nem lehet.

Nem lehet ajánlást gyűjteni:
– az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
– az ajánló munkahelyén munkaidejében,
– az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
– az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
– a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
– tömegközlekedési eszközön, (helyi, távolsági/vonat, autóbusz, hajó/ stb.)
– állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében,
– felsőoktatási és köznevelési intézményben,
– egészségügyi szolgáltató helyiségében,

Választási szervek


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában választási irodák és választási bizottságok vesznek részt.
Bátaapáti, Cikó, Mórágy településeken közös Helyi Választási Iroda látja el a választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat.

A Helyi Választási Iroda vezetője: a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.
Elérhetőségei az alábbiak:
Helyi Választási Iroda Vezető: Bakó Józsefné
Helyi Választási Iroda Vezető Helyettes: dr. Tölgyesi Márk
Helyi Választási Iroda címe: 7164. Bátaapáti, Petőfi utca 4.
Helyi Választási Iroda telefonszáma: +36(74)409-295, fax száma: +36(74)409-255
E-mail címe: bataapati.onk.@gmail.com
Honlap címe: www.bataapati.hu

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Cikói Kirendeltségének címe: 7161. Cikó, Iskola tér 1.
Kirendeltség telefonszáma és fax: +36(74)454-656,
Kirendeltség e-mail címe: ciko@ciko.hu

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Mórágyi Kirendeltségének címe: 7164. Mórágy, Alkotmány utca 3.
Kirendeltség telefonszáma: +36(74)493-043, fax száma: +36(74)591-034
Kirendeltség e-mail címe: onkormmoragy@gmail.com

Helyi Választási Iroda tagjai


1. Bakó Józsefné
vezető


2. Dr. Tölgyesi Márk
vezető helyettes


3. Szentpálné Juhász Mária
munkatárs


4. Füle Mária
munkatárs


5. Farkasné Szentpál Melinda
munkatárs


6. Farkas Zoltánné
munkatárs


7. Bárkányi Margit
munkatárs


8. Horváth Jánosné
munkatárs

Választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal
a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez.

Bakó Józsefné
Helyi Választási Iroda Vezetője

A tájékoztató letölthető .doc formátumban is.

1/2014.(II.11.) HVI határozata a képviselő-testület tagjai számának meghatározása